Generationsskifte af aktier og anparter blev dyrere fra og med den 5. februar 2015

De fleste ved godt, at der ved arv og gave mellem nærtbeslægtede har været en særlig fordel ved værdiansættelsen af aktier eller anparter i hhv. aktie- og anpartsselskaber. Men hvori består (eller, nu skal vi til at skrive: bestod) denne fordel?

Den bestod kort fortalt i, at man ved beregning af boafgift (”arveafgift”) eller gaveafgift på modtagelsen af aktier eller anparter mellem senior og junior har haft fordelen af at beregne en særligt lav, kunstig kurs på aktierne. Denne kurs kaldtes ”skattekursen”, og den blev oprindelig brugt til at beregne værdien af en persons formue til brug for opkrævning af formueskatten. Da formueskatten faldt væk, fortsatte man med at beregne skattekursen til brug for arv og gave mellem nærtbeslægtede.

Hvad ikke alle tænker over i det daglige, er, at denne fordel af en lav værdiansættelse af aktier og anparter ved generationsskifte ikke udsprang af loven, men af et administrativt udstedt cirkulære, det såkaldte værdiansættelsescirkulære, nr. 185 af 17. november 1982, nærmere bestemt pkt. 17-18 i cirkulæret.

Hvad der kan indføres administrativt, kan imidlertid også ophæves administrativt, og det sidste var lige præcis det, der skete torsdag den 5. februar 2015. Den dag udstedte Skatteministeriet nemlig et ændringscirkulære til det 33 år gamle cirkulære og ophævede med et pennestrøg netop pkt. 17-18 i det gamle cirkulære. Dette skete med virkning fra samme dag, torsdag den 5. februar 2015!

Det afgørende er, om ”det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen”, ligger før den 5. februar 2015 (så behandles det efter de gamle, favorable regler), eller om det ligger fra og med den 5. februar 2015 (så behandles det efter almindelige principper, der tilsigter at finde den virkelige, ofte højere handelsværdi).

Fra den 5. februar 2015 er det således alt andet lige blevet dyrere i arveafgift hhv. gaveafgift at generationsskifte aktier eller anparter, og det er ærgerligt i et land, der som Danmark gerne vil satse på mindre, eventuelt familiedrevne virksomheder.

Inden vi jamrer alt for meget, skal det dog påpeges, at der er flere favørmuligheder tilbage, trods ændringen:

For det første skal man nærlæse ikrafttrædelsesordene ”det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen”. De betyder selvfølgelig, at gaver, der modtages fra den 5. februar 2015 og frem, behandles efter de nye, dyrere principper. Men ordene betyder også, at hvis man kan finde et tidspunkt før den 5. februar 2015, som er ”det tidspunkt, der skal lægges til grund ved værdiansættelsen”, så behandles værdien efter de gamle, billigere regler.

Findes der da et sådant tidspunkt? Ja, det gør der, nemlig hvis et dødsfald har fundet sted, og boet endnu ikke er afsluttet. Man kan da vælge en skæringsdag for boopgørelsen, som ligger forud for den 5. februar 2015, og dermed få værdiansættelsen behandlet efter de gamle regler (boafgiftslovens § 10, sammenholdt med § 10 og dødsboskiftelovens §§ 31-32 for privat skiftede boer og §§ 66-68 for bobestyrerboer).

For det andet skal man læse nøje i ændringscirkulæret, hvad det ikke har ophævet eller ændret. Det har ikke ophævet eller ændret reglen om, at fast ejendom, der arves eller gives mellem nærtbeslægtede, kan generationsskiftes til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 pct. I vore dage, hvor handelsværdier nogle gange kan være højere end den offentlige vurdering, har man ikke altid automatisk glæde af 15 pct.-reglen, men den er trods alt ofte til nytte og har medført mange besparelser ved generationsskifte af fast ejendom. Denne favørregel eksisterer altså stadig.

Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at en regel, der er af stor betydning for generationsskifte, kun eksisterer administrativt og derfor kan ophæves med ét enkelt overrumplende pennestrøg. At noget sådant kan ske, kalder på en samlet nytænkning af de afgiftsmæssige forhold ved generationsskifte – og vel at mærke gennem en lovregulering, der er genstand for almindelig offentlig debat og analyse, ikke ved et ministerielt pennestrøg over night.

Erik Werlauff

Werlauff Publishing

2017-03-05T19:41:22+00:00